Info

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i współpracowników. Nasz model prowadzenia działalności został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Współadministratorami danych osobowych są:
  • Słupska Giełda Nieruchomości sp. z.o.o. ul. Wileńska 36/3, 76-200 Słupsk 
  • Alfa-Nieruchomości Słupsk Andrzej Kocioł ul. Wileńska 36/3, 76-200 Słupsk 
  • Słupska Giełda Nieruchomości s.c. M.M.A. ul. Wojska Polskiego 38/2a, 76-200 Słupsk 
 (dalej nazywane: ADO)

Inspektorem ochrony danych w ADO jest Pan Wojciech Szulc, z którym można się skontaktować za pomocą maila iod@gieldaslupska.pl oraz drogą pocztową: ul. Wileńska 36/3, 76-200 Słupsk. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

ADO przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ? w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto ADO przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa przez okres trwania tej umowy).

ADO przetwarza dane osobowe w celu oferowania finansowania zakupu nieruchomości, w szczególności poprzez oferowanie usługi kredytowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane przetwarzane są przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przez okres dochodzenia wynikających z niej roszczeń lub przez okres wykonywania usługi pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa ? w zależności, który z tych okresów jest dłuższy. Ponadto w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody).

ADO przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa ? w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:

a. pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO;
b. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego;
c. dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.
Klienci ADO mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci ADO mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Pragniemy zapewnić, że ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.
Co do zasady dane osobowe poddawane są pseudonimizacji poprzez:
  • szyfrowanie kluczem tajnym - obecność klucza pozwala jednocześnie utajnić zbiór danych i w razie konieczności ponownie go odczytać, przypisując konkretne informacje do konkretnych osób;
  • tokenizację - zastąpienie fragmentów danych ciągiem losowych liczb, co sprawia, że informacje te stają się bezużyteczne dla osób postronnych;
  • skracanie - skrócenie wybranych wartości, tak aby odczytanie ich faktycznego znaczenia stało się niemożliwe; 

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres: iod@gieldaslupska.pl. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie.