Info

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Współadministratorami danych osobowych Klientów są:
  • Słupska Giełda Nieruchomości sp. z.o.o. ul. Wileńska 36/3, 76-200 Słupsk 
  • Alfa-Nieruchomości Słupsk Andrzej Kocioł ul. Wileńska 36/3, 76-200 Słupsk 
  • Słupska Giełda Nieruchomości s.c. M.M.A. Kocioł ul. Wojska Polskiego 38/2a, 76-200 Słupsk 
 w dalszej części niniejszej polityki nazywane: ADO.

2. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu www.gieldaslupska.pl, nie zapisywać się do newsletterów, ani nie wypełniać formularzy kontaktowych, a także nie korzystać na tej stronie z produktów i usług oferowanych przez ADO. 

3. ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału ?Zmiany Polityki Prywatności?.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do faktycznych oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.


II. Dane Osobowe

5. ADO przetwarza dane osobowe Klientów:
a) w celu należytego wykonywania umów zawieranych za pośrednictwem witryny www.gieldaslupska.pl 
b) w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług ADO oraz Produktów i usług partnerów handlowych,
c) w celu informowania o nowych produktach i usługach serwisu www.gieldaslupska.pl
d) w celu informowania o nowościach na stronie www.gieldaslupska.pl
o ile Klient wyrazi na to świadomą zgodę poprzez wybór odpowiedniego okienka w witrynie www.gieldaslupska.pl

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez ADO jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

  • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
  • realizacji zamówień na Produkty i usługi www.gieldaslupska.pl
  • reakcji na informacje przesłane do Administratora z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług ADO oraz produktów i usług partnerów ADO, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

7. Poprzez (a) podanie swoich danych osobowych w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (b) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez ADO.
8. Poprzez (a) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (b) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ADO oraz produktów i usług partnerów ADO.

9. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania formularza kontaktowego oraz formularza zgłoszenia oferty jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez ADO. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

11. ADO będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń.

12. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

13. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, e-mail.

14. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, korzystania z formularza kontaktowego oraz formularza zgłoszenia oferty, w ramach witryny www.gieldaslupska.pl wykorzystywane mogą być mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

a) z użyciem plików Cookie ? dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.gieldaslupska.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies);
b) z użyciem logów serwera ? dane takie jak: adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.gieldaslupska.pl nastąpiło przez odnośnik (link) ? adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.gieldaslupska.pl

15. W przypadku uzyskania przez wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.gieldaslupska.pl niezgodnie z jej przeznaczeniem, niniejszą polityką i/lub z obowiązującymi przepisami, ADO może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.


III. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.gieldaslupska.pl

16. Przeglądanie zawartości strony internetowej www.gieldaslupska.pl, niepołączone z korzystaniem z formularza kontaktowego albo formularza zgłoszenia oferty, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

IV. Korzystanie z formularza kontaktowego

17. Skorzystanie na www.gieldaslupska.pl z formularza kontaktowego oraz formularza zgłoszenia oferty, dostępnego na stronie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

V. Zamawianie usług i produktów

18. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez ADO za pośrednictwem www.gieldaslupska.pl możliwe jest poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

19. ADO zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

20. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.gieldaslupska.pl, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została wykonana, zlecona i/lub opłacona przez ADO.

21. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.gieldaslupska.pl.


VI. Jawne Dane Osobowe

22. Dane osobowe podane przez Klientów na serwisie należącym do ADO przy okazji wysyłania komentarzy, odpowiedzi na oferty, referencje itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających www.gieldaslupska.pl.

23. ADO nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


VII. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

25. ADO nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

26. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

27. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.


VIII. Zmiany Polityki Prywatności

28. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na www.gieldaslupska.pl W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na w/w stronie, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.